Achievements - 12th STD
VK.VISHNUVARTHAN
566/600
S.SANKAR
564/600
S.VIGNESHWARAN
564/600
R.YOGHESH KUMAR
555/600
CENTUM RESULT

ACCOUNTANCY – 1

COMPUTER SCIENCE – 2

ABOVE 500 – 19 STUDENTS

ABOVE 500 – 19 STUDENTS

VK.VISHNUVARTHAN – 566/600

S.SANKAR – 564/600

S.VIGNESHWARAN – 564/600

R.YOGHESH KUMAR – 555/600